Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2008

Για να καταλαβαινόμαστε...

Διαβάστε πότε και υπό ποιές προϋποθέσεις επιτρέπεται, σύμφωνα με το νόμο, η χρήση όπλου και αναλογιστείτε τι από όλα αυτά συνέτρεχε στην περίπτωση του Αλέξανδρου... Αλλά και στην περίπτωση του Ζητά που πυροβόλησε χτες μετά την κηδεία...

"Ν. 3169/2003: Οπλοφορία αστυνομικών, χρήση πυροβόλων - Αδεια διαμονής ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (329549)
Αρθρο3

 Αρθρο 3
Χρήση πυροβόλου όπλου και αρχές που τη διέπουν

1. Ο αστυνομικός επιτρέπεται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του να
προτάσσει το πυροβόλο όπλο, εφόσον συντρέχει κίνδυνος ένοπλης επίθεσης σε
βάρος αυτού ή τρίτου

2. Ο αστυνομικός επιτρέπεται να κάνει χρήση πυροβόλου όπλου, εφόσον αυτό
απαιτείται για την εκπλήρωση του καθήκοντός του και συντρέχουν οι παρακάτω
προυποθέσεις

α. Εχουν εξαντληθεί όλα τα ηπιότερα του πυροβολισμού μέσα, εκτός αν αυτά
δεν είναι διαθέσιμα ή πρόσφορα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ηπιότερα μέσα
είναι ιδίως παραινέσεις, προτροπές, χρήση εμποδίων, σωματικής βίας,
αστυνομικής ράβδου, επιτρεπτών χημικών ουσιών ή άλλων ειδικών μέσων,
προειδοποίηση για χρήση πυροβόλου όπλου και απειλή με πυροβόλο όπλο.

β. Εχει δηλώσει την ιδιότητά του και έχει απευθύνει σαφή και κατανοητή
προειδοποίηση για την επικείμενη χρήση πυροβόλου όπλου, παρέχοντας επαρκή
χρόνο ανταπόκρισης, εκτός αν αυτό είναι μάταιο υπό τις συγκεκριμένες
συνθήκες ή επιτείνει τον κίνδυνο θανάτου ή σωματικής βλάβης.

γ. Η χρήση πυροβόλου όπλου δεν συνιστά υπερβολικό μέτρο σε σχέση με το
είδος της απειλούμενης βλάβης και την επικινδυνότητα της απειλής.

3. Οταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται
η ηπιότερη χρήση του πυροβόλου όπλου, εκτός αν αυτό είναι μάταιο υπό τις
συγκεκριμένες συνθήκες ή επιτείνει τον κίνδυνο θανάτου ή σωματικής βλάβης.
Ως ηπιότερη χρήση πυροβόλου όπλου νοείται η κατά το εδάφιο δ του άρθρου 1
κλιμάκωση της χρήσης του με τη μικρότερη δυνατή και αναγκαία προσβολή.

4. Ο εκφοβιστικός πυροβολισμός ή ο πυροβολισμός κατά πραγμάτων επιτρέπεται,
ιδιως σε περιπτώσεις κινδύνου από ζώο ή προειδοποίησης για πυροβολισμό
εναντίον ανθρώπου, εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην
πληγεί άνθρωπος από αστοχία ή εξοστρακισμό του βλήματος. Πυροβολισμός κατά
οχήματος, που ενέχει κίνδυνο τραυματισμού επιβαίνοντος προσώπου, επιτρέπεται
μόνο υπό τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου.

5. Ο πυροβολισμός ακινητοποίησης επιτρέπεται, αν αυτό απαιτείται:

α. Για την απόκρουση ένοπλης επίθεσης, εφόσον η επίθεση άρχισε ή επίκειται,
ώστε κάθε καθυστέρηση αντίδρασης να καθιστά αναποτελεσματική την άμυνα.

β. Για την αποτροπή επικείμενης τέλεσης ή εξακολούθησης κοινώς επικίνδυνου
κακουργήματος ή κακουργήματος που τελείται με χρήση ή απειλή σωματικής βίας.

γ. Για τη σύλληψη καταδικασθέντος ή υποδίκου ή καταδιωκομένου που
καταλαμβάνεται να τελεί επ` αυτοφώρω κακούργημα ή πλημμέλημα, εφόσον αντιδρά
στη σύλληψή του και υπάρχει άμεσος κίνδυνος να κάνει χρήση όπλου.

δ. Για την αποτροπή παράνομης εισόδου στη χώρα ή εξόδου από αυτή προσώπων
που επιχειρούν παράνομη διακίνηση ανθρώπων ή πραγμάτων και φέρουν όπλα του
εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2168/1993.

ε. Για την προστασία εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας ή χώρων, στους οποίους
φυλάσσονται αντικείμενα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία ή τη δημόσια τάξη ή
πειστήρια εγκλήματος, εφόσον η φύλαξή τους έχει ανατεθεί ειδικά στον
αστυνομικό και επιχειρείται βίαιη είσοδος, προσβολή ή αφαίρεση των
φυλασσομένων από ένοπλο.

στ. Για την αποτροπή απόδρασης ή ελευθέρωσης κρατουμένου που επιχειρείται
με ένοπλη επίθεση.

ζ. Για την αποτροπή αφοπλισμού αστυνομικού κατά την υπηρεσία του.

6. Ο πυροβολισμός εξουδετέρωσης επιτρέπεται, αν αυτό απαιτείται:

α. για την απόκρουση επίθεσης ενωμένης με επικείμενο κίνδυνο θανάτου ή
βαριάς σωματικής βλάβης ανθρώπου,

β. για τη διάσωση ομήρων, για τους οποίους απειλείται κίνδυνος θανάτου ή
βαριάς σωματικής βλάβης.

7. πυροβολισμός ακινητοποίησης ή εξουδετέρωσης απαγορεύεται:

α. εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πληγεί τρίτος από αστοχία ή
εξοστρακισμό του βλήματος,

β. εναντίον ενόπλου πλήθους, εφόσoν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πληγούν
άοπλοι,

γ. Εναντίον ανηλίκου, εκτός αν αποτελεί το μοναδικό μέσο για την αποτροπή
επικείμενου κινδύνου θανάτου.

Ως ανήλικος θεωρείται το πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας του,

δ. εναντίον προσώπου που τρέπεται σε φυγή, όταν καλείται να υποστεί νόμιμο
έλεγχο.

8. Οταν οι αστυνομικοί ενεργούν ως ομάδα, για τη χρήση πυροβόλου όπλου,
απαιτείται προσταγή του επικεφαλής αυτής, εκτός αν ο αστυνομικός δέχεται
επ(θεση, από την οποία απειλείται βαριά σωματική βλάβη ή θανάτωσή του.

9. Αντισυνταγματική ή προδήλως παράνομη διαταγή ανωτέρου για χρήση
πυροβόλου όπλου δεν αίρει τον άδικο χαρακτήρα της πράξης του αστυνομικού.

10. Κάθε περίπτωση χρήσης όπλων από αστυνομικό αναφέρεται αμέσως στην
αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία και Δικαστική Αρχή."

Για να μην νομίζουν ότι είμαστε και μαλάκες!

Δεν υπάρχουν σχόλια: